naravni
 
zgodovinski
 
vodni
 
smučanje
 
jezera

Narava

Območje Natura 2000

http://www.destinacija-rogla.si/modules/store/uploads/slika-38-foto-samo-jencic.jpgObmočja Nature 2000 na Pohorju, ki so opredeljena po habitatni direktivi, so namenjena ohranjanju enajstih habitatnih tipov in eni rastlinski vrsti. Med habitatnimi tipi se na Pohorju pojavljajo kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do alpinskega pasu; barjanski gozdovi; bukovi gozdovi; javorovi gozdovi; ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi; silikatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok; prehodna barja; aktivna visoka barja; vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom na silikatnih tleh v montanskem pasu; alpske reke in zelena vegetacija vzdolž njihovih bregov ter naravna distrofna (kisla, z malo hranil) jezera in ostale stoječe vode. Od rastlinskih vrst je pomemben nepravi sršaj, ki je predstavnik serpentinske flore. Za njegovo ohranjanje sta namenjeni dve območji in sicer Bistriški jarek in ob Polskavi.

Vir: LTO Rogla – Zreče

Lovrenška jezera

http://www.destinacija-rogla.si/modules/store/uploads/lovrenska_jezera2.jpgLovrenška jezera so najzanimivejša med jezerci, ki so na kakšen kilometer dolgem in 300 m širokem Lovrenškem barju, ki mu nekateri pravijo tudi Lovrenško jezerje. To barje sestavljata dve območji, med seboj ločeni le z ozkim pasom smrek. V vsakem je na šoti po 10 jezerc, barjanskih oken. Jezerca ležijo na površini okoli 16 ha med Planinko (1392 mnm) in Mulejevim vrhom (1533 mnm) v povirju potokov Radolnje, Mislinje in Velke. Jezerca so kotanje s površino nekaj kvadratnih metrov in globine do 1,2 m. Po opustitvi paše jih zarašča rušje, ki prehaja na obeh straneh barja na bolj strmem in odcednem pobočju v smrekov gozd. Jezerc je 11-22, odvisno od obsega in trajnosti stoječe vode. Najvišje jezerce leži na višini 1529 mnm, najnižje pa na višini 1517 mnm. Ob najvišjem ležečem jezercu je postavljen lesen razgledni stolp.

Vir: LTO Rogla – Zreče

Reka Dravinja

http://www.destinacija-rogla.si/modules/store/uploads/dravinja_(8).jpgReka Dravinja je največji pritok reke Drave v Sloveniji. Izvira južno od Rogle na Pohorju na nadmorski višini okoli 1200 metrov. Ima več izvirov, vsi pa so pod Roglo, na nadmorski višini okoli 1150 m. Do kraja Loče teče v jugovzhodni smeri, tu pa se obrne in proti severovzhodu. V Dravo se izliva 8 km od Ptuja pri kraju Videm pri Ptuju, na nadmorski višini 210 m. Tako je relativna višinska razlika med izvirom in izlivom 940 m. Celotna dolžina reke je 73 km, vsi njeni pritoki skupaj pa merijo 1361 km. Velikost porečja, od koder se stekajo površinske vode je 817,4 km2. Velik strmec v zgornjem hribovitem delu se na prehodu na terciarni svet Dravinjskih goric hitro zmanjša. Pri Zrečah ima Dravinja samo še 17‰ strmca. Zaradi zmanjšanega strmca v gričevnatem delu začnejo vodni tokovi meandrirati.

Vir: LTO Rogla – Zreče

Potok Koprivnica

http://www.destinacija-rogla.si/modules/store/uploads/koprivnica_(1).jpgPotok Koprivnica je eden izmed desnih pritokov reke Dravinje. Na severu teče preko starejših pliocenskih plasti, na jugu pa se zareže v 20 metrov visoko teraso reke Dravinje. V preteklosti je bil potok Koprivnica precej vodnat, saj so ob njem zgradili mline. V bližini Zreškega jezera je bil Kovšetov (Kropejev) mlin. Prav tako so potok uporabljali kot ribogojni potok, vendar zaradi vedno bolj sušnih poletih, je Koprivnica pogosto presahnila, zato je zreški ribiči niso več uporabljali za gojenje mladic.

Vir: LTO Rogla – Zreče

Zreško jezero

http://www.destinacija-rogla.si/modules/store/uploads/jezero_zrece_(1_(1).jpgZreško jezero so zgradili leta 2000 v dolini potoka Koprivnice z namenom, da povečajo turistično ponudbo kraja. Spodnji del jezera je večji meri v razdalji 700 m ter ima 13.500 m2 površine, zgornji del pa je zaraščen in namenjen drstenju, je manjši in meri 300 m v dolžini in ima površino 2.500 m2. Skupna količina je 65.000 kubikov vode. Največja globina jezera je pri mostičku med obema deloma jezera in doseže 8 metrov. Glavni pritok jezera je potok Koprivnica, ki se po iztoku iz jezera izliva južneje pri Prelogah v Dravinjo.

Vir: LTO Rogla – Zreče

Zanimivost: Območje Pohorja s pestrim rastlinskim in živalskim svetom, predstavlja enega izmed biserov narave Slovenije. To dokazuje tudi uvrstitev Pohorja v mrežo posebnih evropskih naravovarstvenih območij Natura 2000. Vir: LTO Rogla – Zreče