naravni
 
zgodovinski
 
tematski
 
Lokacija: Kozjanski regijski park (Evropa)
 
Lokacija: Kozjanski regijski park (Slovenija)

O Kozjanskem regijskem parku

Kozjanski park je območje, veliko 206 km², s statusom regijskega parka. Kozjansko je pokrajina, katere meje niso natančno definirane. S tem imenom pojmujemo območje južno od Voglajne, zahodno od Sotle, vzhodno od Savinje ter severno od hribov vzhodnega Posavskega hribovja. Kozjanski park obsega območje, na severu omejeno z Rudnico, na vzhodu s Sotlo, na jugu pa preko Vetrnika in Orlice prehaja v Senovsko in Bizeljsko gričevje. Za območje je značilna prehodnost iz predalpskih hribovitih in pretežno z gozdovi poraščenih predelov v ravnino ob Sotli. Med ravninskim Obsoteljem in hribi vzhodnega Posavskega hribovja je vinogradniško terciarno gričevje.več

Regijski park je obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in krajine z večjimi deli prvobitne narave, kjer je človekov vpliv večji, vendarle pa z naravo uravnotežen. V regijskem parku morata biti opredeljeni najmanj dve varstveni območji, tako da je varstveno območje s strožjim varstvenim režimom opredeljeno v manjšem obsegu in točkovno. Z aktom o Zavarovanju se določijo podrobnejša pravila ravnanja na območju regijskega parka.
 Vir: Kozjanski park

Narava

Krajina današnjega parka je sestavljena iz slikovitih ambientov narave in urejenih sledov človekovega ustvarjanja. Gozdovi Orlice, obvodni rastlinski svet vodotokov, izjemno rastlinsko bogastvo višinskih suhih travnikov so pomembne krajinske prvine zavarovanega območja. Človek je na območju današnjega Parka s svojo vztrajnostjo in ustvarjalno močjo zapisal značilne poteze v rabi prostora. Večstoletno bivanje in delovanje človeka v okolju Kozjanskega je izoblikovalo slikovito kulturno krajino.

Zabava & šport

V Kozjanskem parku želimo pospešiti popotniško dejavnost in v ta namen pripravljamo ureditev pešpoti na celotnem zavarovanem prostoru na podlagi enotnega koncepta. Poleg tematskih pešpoti načrtujemo pešpoti okoli vseh večjih naselij v Kozjanskem parku in povezave med njimi.

Zgodovina in kultura

Večji, predvsem osrednji in vzhodni (obsotelski) del Kozjanskega je Republika Slovenija leta 1981 z zakonom razglasila za varovano območje Spominskega parka Trebče (Ur. List SRS, št. 1/81). Iz strokovnih, sistemskih in promocijskih razlogov se je območje vse bolj uveljavljalo kot Kozjanski park. S sprejetjem Zakona o ohranjanju narave leta 1999 (Ur.list RS št. 56) se po166. členu tega zakona dotedanji Spominski park Trebče šteje za regijski park z imenom Kozjanski park iz 70. člena tega zakona.

Posebnosti Kozjanskega parka

Praznik kozjanskega jabolka je tradicionalna, osrednja prireditev v Kozjanskem parku, ki jo vsako leto izvedemo drugi teden v oktobru. S prireditvijo želimo prikazati sodelovanje s prebivalci parka in skupna prizadevanja pri varstvu naravnih vrednot in ohranjanju kmetijske kulturne krajine na Kozjanskem, katere najbolj tipični razpoznavni krajinski element so visokodebelni travniški sadovnjaki s starimi sortami jablan.