naravni
 
zgodovinski
 
tematski

Posebnosti

Krajina in oblikovana narava

http://www.kozjanski-park.si/images/drevo.JPGKrajina današnjega parka je sestavljena iz slikovitih ambientov narave in urejenih sledov človekovega ustvarjanja. Gozdovi Orlice, obvodni rastlinski svet vodotokov, izjemno rastlinsko bogastvo višinskih suhih travnikov so pomembne krajinske prvine zavarovanega območja. Človek je na območju današnjega Parka s svojo vztrajnostjo in ustvarjalno močjo zapisal značilne poteze v rabi prostora. Večstoletno bivanje in delovanje človeka v okolju Kozjanskega je izoblikovalo slikovito kulturno krajino.

Hribovit svet strmih pobočij poraslih z bukovimi gozdovi le posamično prekinjajo travniki, njive, sadovnjaki in samotne domačije. Nekateri redki posamezniki kmetujejo še na tradicionalen način. Izjemne lege gradov vnašajo v prostor bogastvo in raznolikost. Značilnost gričevnatega in dolinskega sveta reke Bistrice je mozaična prepletenost: vasi so objete v zeleni pas travniških sadovnjakov, travnikov in njiv, tukaj najdete značilne starodavne trge s cerkvami, kapelice in znamenja na križpotjih, vinograde na vinorodnih legah, sadne drevorede, gozdiče, posamezna drevesa, bogato arhitekturno dediščino domačij. Nižinski svet ob reki Sotli z bogatim rastlinjem in številnimi živalskimi vrstami, z značilnim obrežnim pasom rastlinja, ki prostorsko členi ravnico, dodatno prispeva h krajinski pestrosti zavarovanega območja.

Vir: Kozjanski park

Praznik kozjanskega jabolka

Praznik kozjanskega jabolka je tradicionalna, osrednja prireditev v Kozjanskem parku, ki jo vsako leto izvedemo drugi teden v oktobru. S prireditvijo želimo prikazati sodelovanje s prebivalci parka in skupna prizadevanja pri varstvu naravnih vrednot in ohranjanju kmetijske kulturne krajine na Kozjanskem, katere najbolj tipični razpoznavni krajinski element so visokodebelni travniški sadovnjaki s starimi sortami jablan.
Jabolko, ki smo ga na simbolni in stvarni ravni postavili v središče prazničnega programa, vsako leto privabi številne strokovnjake, razstavljavce in prodajalce, pa tudi številne kulturne skupine in umetnike iz domovine in tujine.

Vir: Kozjanski park

Zanimivost: Travniški sadovnjaki so razpoznavna in nepogrešljiva sestavina podeželske kulturne krajine Kozjanskega parka, pomemben habitat in priložnost za moderno, trajnostno in ekološko kmetovanje, ki črpa iz tradicije, ohranja identiteto in nudi nove gospodarske priložnosti. Gospodarjenje s sadovnjaki naj ne bo v nasprotju s cilji varstva narave, pač pa mora prispevati h kakovosti življenja lokalnih prebivalcev in obiskovalcem ponuditi zdravo pridelano sadje in proizvode iz sadja.

Vir: Kozjanski park

Ogledi

Odmaknjenost kozjanske pokrajine je ustvarila edinstveno sožitje narave in kulture, tradicije in sodobnosti, ki so temelji sodobnega trajnostnega razvoja. Pešpoti, kolesarske steze, vinsko-turistične ceste, zbirke, razstave, delavnice, koncerti in številne prireditve s prikazi tradicije ter sodobne ustvarjalnosti povezujejo naravne lepote, kulturne spomenike in domačine ter privabljajo obiskovalce. Vodenje obiskovalcev Kozjanskega parka je organizirano v okviru vodniške službe. Vodniško službo izvajamo za celotno območje Kozjanskega parka še posebej pa:

  • Grad Podsreda
  • Soteska Zagaj
  • Slovensko-bavarska hiša
  • Trg Podsreda
  • Kolarjeva in Javerškova domačija
  • Grad Pišece
  • Učne poti
  • Levstikov mlin

Pri organiziranju in izvajanju vodniške službe se povezujemo z upravljavci javnih programov, ki so sestavina parkovne ponudbe (Olimje, Sv. gore, Pišece, Bizeljsko, Pilštanj, Javna gozdarska služba…). Za vse objekte po predhodni najavi na upravi Kozjanskega parka zagotavljamo strokovno vodstvo.

Vir: Kozjanski park